Privacy policy

Online privacy beleid Groep R
Versie 09/07/2015

1.            Algemeen

Dit privacybeleid van Groep R informeert u over de wijze waarop informatie met betrekking tot persoonsgegevens via deze website wordt verzameld, gebruikt en doorgegeven.  Groep R raadt u aan om de tekst van dit privacybeleid grondig door te nemen voordat u deze website bezoekt.  De website is bedoeld voor inwoners van de Europese Economische Ruimte.

Groep R eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website, overeenkomstig de geldende wetgeving en in het bijzonder de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten.

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met alle bepalingen die zijn opgenomen in onderhavig privacybeleid.

De website is niet bestemd voor kinderen jonger dan dertien jaar.  Er zullen geen persoonsgegevens verzameld worden van bezoekers waarvan Groep R redelijkerwijze kan weten dat ze tot deze leeftijdsgroep behoren.

2.            Actieve vergaring en verwerking van persoonsgegevens

De bezoeker erkent en aanvaardt dat alle persoonsgegevens die door hem worden meegedeeld of online worden ingebracht, m.i.v. de gegevens meegedeeld of ingebracht voor zijn reisgezelschap, door Groep R verwerkt kunnen worden.  Het doel van deze verwerking bestaat er in een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.  De persoonsgegevens kunnen bovendien door Groep R gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden (met inbegrip van “direct marketing”).

De bezoeker stemt er bovendien mee in dat, indien hij een reiscontract aangaat, zijn gegevens meegedeeld zullen worden aan verwerkers van persoonsgegevens waarop Groep R beroep doet en andere dienstverleners dan Groep R die de gegevens nodig hebben om de uitvoering van het contract te kunnen verwezenlijken.

Onverminderd de vorige alinea, verbindt Groep R zich er toe geen persoonsgegevens mee te delen aan derden behalve indien hiervoor de uitdrukkelijke toelating van de bezoeker werd verkregen of indien anderszins wettelijk toegelaten.

Geen enkele wettelijke bepaling houdt een verplichting in voor de bezoeker om te antwoorden op de door Groep R gestelde vragen of om de door Groep R gevraagde informatie te verschaffen, maar het niet antwoorden op deze vragen of het niet verschaffen van deze informatie kan evenwel tot gevolg hebben dat, naargelang het geval, Groep R of een dienstverlener zal weigeren om een (pre-)contractuele relatie met de bezoeker aan te gaan of om dergelijke relatie verder te zetten.  Bovendien is het verstrekken van bepaalde informatie in sommige gevallen een voorwaarde om van bepaalde voordelen te kunnen genieten (bv. nieuwsbrieven, acties, wedstrijden, enz.).

De bezoeker van deze website kan zich op elk ogenblik, kosteloos en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben indien deze verwerking verricht zou worden met het oog op “direct marketing”.

De bezoeker heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die door Groep R worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren alsook de onwettig verwerkte gegevens laten schrappen.

3.            Passieve vergaring en verwerking van persoonsgegevens

Door de website te gebruiken, kan aan de hand van technologische hulpmiddelen (o.a. IP-adresssen, cookies, Internet Labels, navigatiegegevens…) bepaalde informatie op passieve wijze worden ingezameld, dit wil zeggen zonder dat de bezoeker van de website zelf op actieve wijze informatie verstrekt.

Een Internet Protocol adres (“IP-adres”) is een nummer dat aan een computer wordt toegewezen door de internet service provider om toegang te verlenen tot het internet. Normaal gezien bevat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie vermits dit adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens verbinding gemaakt wordt met het internet) en niet statisch is. Groep R maakt gebruik van het IP-adres van de bezoeker om problemen met de server te onderzoeken, om statistische informatie te verzamelen, om de snelste verbinding tussen de computer en de site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren.

Een cookie is een stuk informatie dat een website naar de webbrowser stuurt om de site in de toekomst in staat te stellen bepaalde informatie en voorkeuren van eerdere bezoeken te herinneren.
“Session cookies” zijn tijdelijke cookies die gewist worden zodra de bezoeker zijn webbrowser verlaat of zijn computer uitzet. Session cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om statistische informatie in te zamelen. Deze site maakt gebruik van session cookies.
“Persistent cookies” zijn blijvende cookies die op de harde schijf van de computer worden opgeslagen en daar blijven tenzij ze gewist worden. Blijvende cookies worden gebruikt met het oog op het terug oproepen van eerder verstrekte informatie (zoals wachtwoorden), het achterhalen welke onderdelen van de websitebezoekers het meest waardevol vinden en het aanpassen van de website aan de voorkeuren van de bezoeker. Deze site maakt gebruik van persistent cookies.

Internet labels (ook bekend als single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs en 1-by-1 GIFs) zijn kleiner dan cookies en verstrekken bepaalde informatie aan de server zoals het IP-adres en het webbrowsertype van de computer van de bezoeker. Deze site maakt geen gebruik van internet labels.

Navigatiegegevens (log files, server logs en clickstreamdata) worden gebruikt voor systeembeheer, om de inhoud van de site te verbeteren, voor marktonderzoek en om informatie aan de bezoeker te verstrekken. Deze site maakt gebruik van navigatiegegevens.

4.            Contact en wijzigingen

Indien u vragen of opmerkingen heeft bij het privacybeleid van Groep R of uw rechten van toegang, verbetering of verzet (zoals vermeld onder paragraaf 2 hierboven) wenst uit te oefenen, kan u ons steeds bereiken via info@travel2galaxy.eu.

Gelieve te noteren dat het privacybeleid onderhevig kan zijn aan wijzigingen. U vindt steeds de actuele tekst van het privacybeleid op de website.  Wij raden u dan ook aan het privacybeleid op regelmatige tijdstippen te consulteren, in het bijzonder vooraleer u overweegt persoonsgegevens via de website te verstrekken.  Dit privacybeleid werd laatst gewijzigd op 9 juli 2015.