Algemene voorwaarden

Definities:

De volgende definities hebben zowel in het enkelvoud als in het meervoud dezelfde betekenis.

Belgassur”: verzekeringsmakelaar met handelsnaam BELGASSUR en met maatschappelijke naam GCV D.R. CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Elisabethlaan 146 en ondernemingsnummer 0877.067.565.

Bestelbon”: de bestelbon in de zin van artikel 9 van de Reiscontractenwet. Deze geldt tevens als reisbevestiging in de zin van artikel 9 van de Reiscontractenwet.

Groep R”: de GCV GROEP R, met maatschappelijke zetel te 8301 Knokke-Heist, Kapellaan 43 bus 1S en ondernemingsnummer 0895.268.032.

Groep R-brochure”: elke brochure uitgegeven door Groep R in de zin van artikel 5 van de Reiscontractenwet, ongeacht of die op papieren of elektronische drager ter beschikking wordt gesteld.

Groep R-website: de website van Groep R met URL https://www.travel2galaxy.eu.

Contactcenter”: het contactcenter van Groep R dat bereikbaar is per telefoon op het nummer +32 3 238 44 48 elke werkdag van 9u tot 17u en/of per e-mail via het e-mailadres info@travel2galaxy.eu.

Contract”: de overeenkomst die de Reiziger sluit met Groep R en die naargelang de aard van de prestatie(s) waartoe Groep R zich verbindt, hetzij een “contract tot reisorganisatie”, hetzij een “contract tot reisbemiddeling”, beiden in de zin van de Reiscontractenwet, is.

Dienst”: een online, op afstand of via het Contactcenter aangeboden prestatie, zoals onder meer maar niet beperkt tot het boeken van vervoers- en accommodatiediensten, autoverhuur, diensten ter plaatse, verzekeringen en pakketreizen.

Dienstverlener”: een leverancier van Diensten, zoals onder meer een luchtvaartmaatschappij, hotel, touroperator, autoverhuurbedrijf, verzekeraar of een verlener van Diensten op de plaats van bestemming, met uitzondering van Groep R.

Happy2Ski”: één van de handelsnamen van Groep R.

Hoofdreiziger”: de persoon die in eigen naam en voor eigen rekening Diensten boekt bij Groep R of in naam en voor rekening van andere personen die kwalificeren als Reizigers en die mogelijks deel uitmaken van eenzelfde boeking, Diensten boekt bij Groep R.

NewYork4You”: één van de handelsnamen van Groep R.

Reiscontractenwet”: de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Reiziger”: elke persoon die het voordeel geniet van de verbintenis ontstaan uit een Contract gesloten door tussenkomst van Groep R, ongeacht of het Contract gesloten of de prijs betaald is door hem of voor hem.

Touroperator”: elke reisorganisator in de zin van de Reiscontractenwet, met uitsluiting van Groep R.

Travel2Galaxy”: één van de handelsnamen van Groep R.

Vanaf-prijzen”: de prijsaanduiding voor Diensten waarbij de minimumprijs die geldt voor de betrokken Dienst in een bepaalde periode en onder bepaalde voorwaarden wordt gehanteerd (bv. de prijsaanduiding “vanaf 99 euro” houdt in dat het tarief van 99 euro beschikbaar is, zij het in een bepaalde periode en onder bepaalde voorwaarden). De toepasselijke periode en voorwaarden worden samen met de prijs aangeduid.

Veelgestelde Vragen”: het document met titel “Veelgestelde Vragen” opgesteld door Groep R met belangrijke bijkomende reisinformatie en nuttige reistips voor de Reiziger zoals ter beschikking gesteld voor inzage van de Reiziger op de Groep R-website en zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Wetboek Economisch Recht”: Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd via de wet van 21 december 2013 houdende invoeging van Boek VI ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’ in het Wetboek Economisch Recht.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Reisvoorwaarden van Groep R maken samen met de Bestelbon integraal deel uit van het Contract dat de Reiziger met Groep R sluit. Indien deze onderling tegenstrijdige bepalingen zouden bevatten, heeft de Bestelbon steeds voorrang op de Algemene Reisvoorwaarden.

De Reiziger erkent dat hij slechts gebruik kan maken van de door Groep R aangeboden Diensten na kennis genomen te hebben van deze Algemene Reisvoorwaarden en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard. De Algemene Reisvoorwaarden van Groep R zijn steeds online raadpleegbaar op de Groep R-website. De Reiziger kan tevens op eerste verzoek vóór de boeking een kopie ontvangen van de Algemene Reisvoorwaarden per e-mail of per post. De Hoofdreiziger ontvangt bij boeking een kopie van de Algemene Reisvoorwaarden van Groep R per e-mail of per post.

Gezien het belang hiervan voor wat betreft de verbintenissen van partijen, wordt de Reiziger erop gewezen dat, naargelang de aard van de prestatie(s) waartoe Groep R zich verbindt, hij met deze gebonden is door, hetzij een “contract tot reisorganisatie”, hetzij een “contract tot reisbemiddeling”, beiden in de zin van de Reiscontractenwet. Indien Groep R optreedt als reisbemiddelaar in de zin van de Reiscontractenwet, omvat het contract tot reisbemiddeling waarvan sprake in artikel 23 van de Reiscontractenwet de prestaties die een Dienstverlener moet uitvoeren, zonder dat Groep R ertoe gehouden is om deze prestaties zelf te leveren. Indien Groep R optreedt als reisbemiddelaar en tot verbreking in de zin van artikel 25 van de Reiscontractenwet overgaat, slaat deze verbreking uitsluitend op het contract tot reisbemiddeling en niet op het contract afgesloten tussen de Reiziger en de Dienstverlener. Onverminderd artikel 2 van de Reiscontractenwet zal Groep R, indien zij optreedt als reisbemiddelaar, in het geval van een terugbetaling aan de Reiziger naar aanleiding van een wijziging van de boeking door een Dienstverlener, steeds gerechtigd zijn om de werkelijk verschuldigde administratiekosten in te houden.

De Diensten die geboekt worden door tussenkomst van Groep R zijn onderworpen aan de regels en beperkingen van de Dienstverlener die Groep R aan de Reiziger meedeelt vóór de boeking en die de Reiziger ook aanvaardt op het moment dat hij daadwerkelijk boekt. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om zich vertrouwd te maken met deze regels en beperkingen van de Dienstverlener.

De op het Contract toepasselijke Algemene Reisvoorwaarden zijn deze die gelden op het moment van de boeking door de Reiziger. Groep R behoudt zich het recht voor om de Algemene Reisvoorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat wijzigingen aan de Algemene Reisvoorwaarden alle bestaande, geldig tot stand gekomen Contracten onverlet laten.

Artikel 2 – Promotie

2.1.            Alle Groep R-brochures worden te goeder trouw opgesteld volgens de op het ogenblik van de redactie beschikbare gegevens. Groep R behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in deze gegevens door te voeren, mits schriftelijke kennisgeving aan de Hoofdreiziger voorafgaand aan de totstandkoming van het Contract. Groep R wijst erop dat aangeboden promoties in principe niet cumuleerbaar zijn. De Reiziger erkent en aanvaardt dat, indien er tegelijkertijd meerdere promoties zouden gelden, enkel de voor hem meest voordelige promotie van toepassing zal zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2.            Groep R behoudt zich het recht voor om voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van haar reispromotie te schrappen.

Artikel 3 – Informatie vanwege Groep R

3.1.            Algemeen

Alle informatie die Groep R uit hoofde van onderhavig artikel 3 verstrekt wordt aan de Hoofdreiziger verstrekt. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Hoofdreiziger om, vóór de boeking, voldoende inlichtingen in te winnen bij zijn reisgezelschap om Groep R alle benodigde en correcte gegevens te kunnen verstrekken. Het is tevens de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Hoofdreiziger om alle informatie ontvangen van Groep R terstond mee te delen aan alle leden van zijn reisgezelschap. Groep R is niet aansprakelijk in het geval de Hoofdreiziger nalaat dit te doen.

 

3.2.            Informatie betreffende paspoorten, visa, reis-, verblijfs- en gezondheidszorgformaliteiten

3.2.1.         Groep R verstrekt de Hoofdreiziger algemene informatie met betrekking tot paspoorten, visa en formaliteiten qua gezondheidszorg die voor de reis en het verblijf noodzakelijk zijn. Het is echter de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Reiziger om de nodige documenten in orde te brengen. De Reiziger is steeds en uitsluitend aansprakelijk voor het inwinnen van bijgewerkte informatie over de vereiste reisdocumenten en het tijdig aanschaffen hiervan (internationaal paspoort al dan niet met machine-leesbare zone (ook voor baby’s en kinderen), visum, ESTA procedure, KIDS ID, enz.). Dit geldt zowel voor zijn eindbestemming als voor alle overstap- en of landingsplaatsen op de reisroute van de Reiziger.

3.2.2.         Elke Reiziger moet in het bezit zijn van geldige identiteitspapieren. Die identiteitspapieren en de reispas dienen geldig te zijn tot minimum 6 maanden na de datum van terugkeer.

Minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs van identiteit, met foto, en een eigen reispas. Sommige gemeentes hanteren voor kinderen de nieuwe elektronische “KIDS-ID” tegen betaling, waarbij de aanvraagperiode 3 à 4 weken kan bedragen. Het is dus belangrijk dat de Reiziger de KIDS-ID voor kinderen tijdig aanvraagt bij de gemeente. Het identificatiekaartje dat bij de geboorte wordt afgeleverd, is niet geldig voor reizen naar het buitenland. Minderjarigen kunnen niet worden opgenomen in de reispas van hun ouders en moeten over een eigen reispas beschikken. Groep R benadrukt dat de Reizigers de verplichting hebben zich grondig te informeren met betrekking tot de specifieke toepasselijke regeling omtrent minderjarigen. Indien de Reiziger bij afreis niet de nodige documenten kan voorleggen, zal hij de daaruit voortvloeiende kosten niet op Groep R kunnen verhalen.

3.2.3.         Reizigers met de Belgische nationaliteit kunnen voor recente en aangepaste informatie terecht op de website http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland of bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel (tel +32 2 501 81 11).

Reizigers van niet-Belgische nationaliteit en/of met uitsluitend een buitenlands paspoort zijn verplicht hun nationaliteit spontaan aan Groep R aan te geven en dienen contact op te nemen met hun respectievelijke ambassades of consulaten voor het verkrijgen van actuele informatie inzake de vereiste reisdocumenten. Groep R zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval hieromtrent enig probleem zou kunnen ontstaan.

3.2.4.         Alle Reizigers die met een Belgisch internationaal paspoort reizen en die naar en/of via (transit) de Verenigde Staten reizen voor een periode van maximum 90 dagen, zijn verplicht om minimum 72 uur vóór vertrek een elektronische reisautorisatie aan te vragen (de zogenaamde “ESTA-reisautorisatie”, waarbij “ESTA” staat voor “Electronic System for Travel Authorisation”). Deze ESTA-procedure kan uitsluitend ingevuld worden via het webadres https://esta.cbp.dhs.gov/esta. In alle andere gevallen zijn speciale visa vereist die voor vertrek dienen bekomen te worden.

3.2.5.         Groep R kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig bekomen door de Reiziger van de noodzakelijke reisdocumenten.

3.2.6.         Groep R raadt in het algemeen de Reiziger aan om voor vertrek het reisadvies (o.a. de verboden, waarschuwingen, aankondigen en andere adviezen) van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken met betrekking tot de gekozen bestemming te raadplegen (http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/). Door reizen naar bepaalde bestemmingen aan te bieden garandeert Groep R niet dat het reizen naar dergelijke bestemmingen aan te raden of zonder risico is. Groep R kan dan ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies, voortvloeiend uit de situatie ter plaatse.

 

3.3.            Informatie betreffende het aangaan en de inhoud van een annulerings- en/of bijstandsverzekering

Onvoorziene omstandigheden kunnen er toe leiden dat de Reiziger zich verplicht ziet om zijn reis te verplaatsen of zelfs te annuleren. Om de financiële gevolgen van dergelijke verplaatsing of annulering in te perken, kan de Reiziger een annulerings- en/of bijstandsverzekering onderschrijven.

De risico’s die door deze polissen worden gedekt, evenals de kosten en het dekkingsbedrag, worden op de Groep R-website slechts ter indicatie verstrekt. Aangiftes dienen in overeenstemming met de polisvoorwaarden rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij te worden ingediend.

Meer informatie over het aangaan van een annulerings- en/of bijstandsverzekering kan worden ingewonnen via http://www.belgassur.be of via het Contactcenter van Groep R.

 

3.4.            Informatie betreffende dienstregelingen, tussenstops, aansluitingen en plaatsinname

3.4.1.         Groep R zal de Hoofdreiziger, overeenkomstig artikel 7 van de Reiscontractenwet, alle informatie met betrekking tot dienstregelingen, tussenstops, aansluitingen en desgevallend de in te nemen plaats bezorgen minstens zeven kalenderdagen vóór vertrek. Indien een Reiziger evenwel zou vaststellen dat hij voornoemde informatie op dat ogenblik niet ontvangen heeft, dient hij onmiddellijk rechtstreeks contact op te nemen met het Contactcenter. Groep R kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou voortvloeien uit het feit dat de Reiziger dit heeft nagelaten.

3.4.2.         Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, erkent de Reiziger dat voor het boeken van een vlucht steeds de vluchtroute en de vluchtverbinding worden aangeboden met de kortste aansluitingstijd naar gelang beschikbaarheid (gebaseerd op de zogenaamde “minimum connecting time” of “minimum aansluitingstijd” opgelegd door de luchtvaartmaatschappijen en/of de luchthavens).

Groep R zal de Hoofdreiziger waarschuwen indien de overstaptijd tussen verschillende aansluitingen beperkt is. De Hoofdreiziger is echter verantwoordelijk om na te gaan of eventuele aansluitingen effectief haalbaar zijn voor zijn reis en reisgezelschap. Groep R kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval een Reiziger een of meerdere aansluitingen mist, te wijten aan onder andere een gebrek aan overstaptijd of vertragingen. De Reiziger erkent dat de overstaptijd voldoende is en hem toelaat om in normale omstandigheden de reis uit te voeren.

3.4.3.         Groep R benadrukt dat alle segmenten van de integrale reisroute, ongeacht het transportmiddel, moeten uitgevoerd worden zoals beschreven op de door de Hoofdreiziger ondertekende Bestelbon. Indien de Reiziger zich niet aanmeldt aan de desbetreffende check-in balie wordt de Reiziger door de betrokken maatschappij automatisch op “afwezig” of “no-show” gezet en worden bijgevolg alle resterende segmenten van de reis geannuleerd. Groep R zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor schade en/of kosten die voortvloeien uit het niet-uitvoeren van alle segmenten van de reisroute.

 

3.5.            Contactgegevens van Groep R in geval van moeilijkheden ter plaatse

Groep R heeft geen vertegenwoordiger ter plaatse op alle bestemmingen. In geval van moeilijkheden ter plaatse kan de Reiziger evenwel steeds telefonisch contact opnemen met Groep R via het telefoonnummer +32 3 238 44 48 elke werkdag van 9u tot 17u en/of per e-mail via het e-mailadres info@travel2galaxy.eu. Groep R behandelt alle aanvragen per e-mail zo spoedig mogelijk tijdens de gebruikelijke kantooruren. De Reiziger erkent dat er een redelijk tijdsverloop kan bestaan tussen het ontvangen van de aanvragen en de behandeling ervan door Groep R.

 

3.6.            Belangrijke bijkomende reisinformatie en nuttige reistips

Groep R verstrekt belangrijke bijkomende reisinformatie en nuttige reistips via de Veelgestelde Vragen. De Reiziger verbindt zich er toe om vóór elke boeking kennis te nemen van de inhoud van dit document. De Veelgestelde Vragen worden van tijd tot tijd door Groep R bijgewerkt teneinde de meest recente en accurate informatie ter beschikking te kunnen stellen van de Reiziger. Bij twijfel omtrent de inhoud van de Veelgestelde Vragen dient de Reiziger vóór de boeking contact op te nemen met Groep R via het Contactcenter.

 

3.7.            Foto’s en illustraties

De foto’s en illustraties vermeld op de Groep R-website, in Groep R-brochures of andere documenten van Groep R hebben louter tot doel de Reiziger een algemeen beeld te geven van de aangeboden Diensten en een algemene indruk te geven van het niveau van de accommodatie en de mate van comfort. Deze foto’s en illustraties kunnen niet worden opgevat als een toezegging die verder strekt dan dit doel.

Artikel 4 – Informatie vanwege de Reiziger

4.1.            Correcte boekingsgegevens

4.1.1.         De Hoofdreiziger erkent alle op de Bestelbon vermelde gegevens nauwkeurig te hebben geverifieerd en bevestigt dit aan de hand van zijn handtekening.

In eerste instantie betreft dit de correcte spelling van alle voor- en familienamen van de Reizigers, als dusdanig doorgegeven aan de Groep R reisconsulent(e). “Correct” in deze context betekent “identiek aan de schrijfwijze van de namen zoals die voorkomen op de officiële identiteitsdocumenten waarmee de Reizigers reizen”. Alle kosten die voortvloeien uit een foutieve opgave en onzorgvuldig nalezen van de namen zijn automatisch en uitsluitend voor rekening van de Reiziger.

In tweede instantie betreft dit alle data in verband met de geboekte reisroute en de eindbestemming, de reisdatum, de aangegeven aankomst- en vertrekuren, de aansluitingstijd tussen de vluchten, enz.

4.1.2.         Groep R zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die te wijten is aan het onnauwkeurig verifiëren van de gegevens door de Reiziger.

 

4.2.            Bijkomende persoonlijke inlichtingen

De Reiziger moet Groep R alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis (bv. nationaliteit, gezondheid, eetgewoontes,…). Indien de Reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Groep R, mag Groep R deze kosten doorrekenen aan de Reiziger.

 

4.3.            Reisvoorkeuren

Tenzij de Reiziger anders heeft aangegeven, wordt er van uitgegaan dat hij de minst dure Diensten wenst. Voor dergelijke Diensten (bv. “economy class”) zal de mogelijkheid tot wijziging of annulering vaak uitgesloten zijn door de Dienstverlener zodat die Diensten niet kunnen worden verleend op een andere manier of op een ander tijdstip of plek dan is overeengekomen. Indien de Reiziger de wijzigings- en/of annuleringsmogelijkheden van bepaalde Diensten wenst te kennen, dient hij zich daaromtrent vóór elke boeking in te lichten via het Contactcenter.

Artikel 5 – Totstandkoming van het Contract en onmogelijkheid tot verzaking

5.1.            Totstandkoming van het Contract

5.1.1.         De Hoofdreiziger dient 18 jaar of ouder te zijn, juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan en gemachtigd te zijn of de vereiste toestemming te bezitten om te handelen voor of namens andere Reizigers die onderdeel zijn van een boeking. Bij elke boeking zal Groep R er rechtmatig van uitgaan dat de Hoofdreiziger over dergelijke bevoegdheid, machtiging en/of toestemming beschikt.

5.1.2.         Het Contract komt tot stand van zodra de Hoofdreiziger de Bestelbon vanwege Groep R ontvangt. Groep R zal deze Bestelbon pas uitgeven na ontvangst en goedkeuring door Groep R van de reisaanvraag/het inschrijvingsformulier vanwege de Hoofdreiziger en na ontvangst van het verschuldigde voorschot in de zin van artikel 8 van deze Algemene Reisvoorwaarden. Deze Bestelbon geldt tevens als reisbevestiging in de zin van artikel 9 van de Reiscontractenwet.

5.1.3.         Indien de door de Reiziger gewenste reisformule of bepaalde onderdelen ervan niet meteen bevestigd kunnen worden door de betrokken Dienstverleners (luchtvaartmaatschappij, touroperator, hotel, huurwagenbedrijf enz.), kan de Reiziger op deze niet-bevestigde Diensten een optie nemen, dit wil zeggen een aanvraag om de betreffende Diensten te verkrijgen aan de aangeboden prijs. De Reiziger erkent dat het nemen van een optie op deze niet-bevestigde Diensten op zich geen enkele verbintenis inhoudt, noch in hoofde van de betrokken Dienstverleners en/of Groep R, noch in hoofde van de Reiziger. De in de optie aangevraagde Diensten worden slechts bindend van zodra de beschikbaarheid van de betrokken Diensten door Groep R bevestigd wordt in hun oorspronkelijke vorm en samenstelling of in een alternatieve vorm en samenstelling en de Reiziger instemt met het uiteindelijke aanbod, dat wat betreft (onder andere) prijs en Diensten desgevallend kan verschillen van het oorspronkelijke aanbod.

5.1.4.         Indien er voor de uitvoering van de reis een minimum aantal Reizigers vereist is, zal hiervan melding worden gemaakt in de betreffende Groep R-brochure en op de Bestelbon. De Groep R-brochure en de Bestelbon vermelden uitdrukkelijk het minimum aantal Reizigers dat vereist is voor de uitvoering van de Reis, evenals de uiterste datum waarop de Hoofdreizigers schriftelijk in kennis zullen worden gesteld van een eventuele annulering bij gebrek aan dit vereiste aantal Reizigers. In geval Groep R de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het Contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt, is de Reiziger niet gerechtigd op enige schadeloosstelling vanwege Groep R.

5.1.5. De overeenkomst is steeds geldig en definitief, ook wanneer er geen voorschot werd betaald. De betaling van het voorschot maakt geen opschortende voorwaarde uit. De omvang van het voorschot wordt bepaald op het ogenblik van de reservatie.

 

5.2.            Terbeschikkingstelling van reisdocumenten

5.2.1.         De reisdocumenten (met inbegrip van eventuele reserveringsbevestigingen, e-tickets enz.) die door tussenkomst van Groep R worden verstrekt voor een geboekte Dienst worden geleverd op het door de Hoofdreiziger bij zijn reservering verstrekte e-mailadres.

5.2.2.         In het geval dat fysieke reisdocumenten vereist zijn, worden die verzonden naar het door de Hoofdreiziger bij zijn reservering opgegeven adres.

Groep R behoudt zich het recht voor een vergoeding aan te rekenen om de reisdocumenten naar de Hoofdreiziger te sturen. Deze vergoeding wordt vermeld op het moment van het boeken en komt niet in aanmerking voor terugbetaling.

De levertijden die bij het boeken worden vermeld, zijn gemiddelde tijden voor de verwerking en levering aan bestemmingen in België. Indien de Hoofdreiziger de reisdocumenten niet ontvangen heeft binnen deze gemiddelde levertijd, dient hij Groep R daarvan onmiddellijk van op de hoogte te stellen. Groep R is niet aansprakelijk in het geval de Hoofdreiziger dit nalaat te doen.

Indien de levering van reisdocumenten onmogelijk is wegens een fout gemaakt door de Hoofdreiziger toen hij zijn persoonlijke gegevens invulde dan is Groep R hiervoor niet aansprakelijk.

5.2.3.         Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Hoofdreiziger om de verstrekte reisdocumenten over te maken aan de andere Reizigers van het reisgezelschap dat deel uitmaakt van dezelfde boeking.

 

5.3.            Onmogelijkheid te verzaken

Groep R wijst erop dat de Reiziger niet beschikt over een recht om van de aankoop die verricht is bij Groep R af te zien.

Daar waar krachtens artikel VI.47, §1 van het Wetboek Economisch Recht de consument bij elke overeenkomst op afstand over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen beschikt waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, is dit verzakingsrecht evenwel niet van toepassing op aankopen gesloten bij Groep R.

Ingevolge het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding immers onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het toepassingsgebied van de artikels VI.45 e.v. van het Wetboek Economisch Recht.   Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven voor de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met de Europese Richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

Artikel 6 – Prijs

6.1.            Totaalprijs

6.1.1.         De door Groep R gehanteerde prijzen worden uitgedrukt in EURO en omvatten de totaalprijs voor de aangeboden Diensten.

6.1.2.         De prijs omvat evenwel niet:

  • alle facultatieve supplementen, dit zijn Diensten waarvoor de consument in alle vrijheid kan opteren (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, verzekering, extra bagage, vervoer van luchthaven naar accommodatie, visum- en vaccinkosten en alle eventuele persoonlijke kosten zoals was, telefoon, drankjes, roomservice, fooi enz.);
  • alle niet uitdrukkelijk in de Bestelbon genoemde kosten;
  • alle in het buitenland lokaal te vereffenen taksen (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, toeristenbelasting, verblijfstaks, vertrek- of “exit”-taks enz.). De Hoofdreiziger zal op het moment van de boeking in kennis gesteld worden van het al dan niet verschuldigd zijn van dergelijke taksen.
  • alle “lage kost” of “lowcost” Diensten die door Dienstverleners (zoals bv. lowcost-luchtvaartmaatschappijen, maar ook klassieke luchtvaartmaatschappijen) facultatief worden aangeboden (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, bagage, zitplaatsallocatie, maaltijden enz.). De Reiziger erkent en aanvaardt dat deze facultatieve Diensten niet vervat zijn in de totaalprijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.1.3.         Groep R zal, in de mate van het mogelijke en voor zover door haar gekend, de Hoofdreiziger op het ogenblik van de boeking in kennis stellen van het, op dat ogenblik geldende, bedrag van bovenstaande elementen die niet in de totaalprijs vervat zijn.

6.2.            Prijsaanduiding

6.2.1.         Tenzij anders vermeld in speciale aanbiedingen, kunnen de prijzen die gehanteerd worden door andere Dienstverleners dan Groep R, maar aangeboden worden via Groep R, te allen tijde gewijzigd worden.

6.2.2.         De prijs van de aangeboden Diensten is die zoals vermeld op de Groep R-website of in de Groep R-brochures, behalve in het geval dat er duidelijk sprake is van een materiële vergissing. In dat geval is Groep R niet verplicht om Diensten te verlenen aan de Reiziger tegen een klaarblijkelijk onjuiste prijs, zelfs niet nadat de Reiziger de bevestiging van zijn boeking heeft ontvangen, wanneer het duidelijk had moeten zijn voor de Reiziger dat de vermelde prijs niet correct kon zijn.

6.2.3.         Onverminderd artikel 6.1.2 van deze Algemene Reisvoorwaarden, bevatten prijsaanbiedingen van vliegtuigtickets steeds de prijs per persoon en zijn het Vanaf-prijzen. Deze worden aangeboden met inbegrip van de vooraf betaalbare luchthaventaksen maar met uitsluiting van de prijs voor een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering en eventuele andere facultatieve supplementen. Deze prijzen worden steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid aangeboden.

Artikel 7 – Specifieke Diensten

7.1.            Luchtvervoer

7.1.1.        De Reiziger aanvaardt dat het aangeboden tarief voor elke vlucht slechts gegarandeerd wordt na volledige betaling en uitgifte van de vliegtuigtickets.

7.1.2.         Overeenkomstig de artikelen 10.2.2 en 11.2.2 van deze Algemene Reisvoorwaarden zijn de uitgegeven vliegtuigtickets van de Reiziger, zoals aangeduid op zijn Bestelbon of factuur, niet wijzigbaar, noch annuleerbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7.1.3.        Indien de Reiziger zijn e-ticket niet bij zich zou hebben op de luchthaven van vertrek, kan hij in de regel toch inschepen op vertoon van zijn identiteitsdocumenten en zonder bijkomende kosten. Groep R is evenwel niet aansprakelijk indien dat, ten gevolge van het afwijkende beleid van de luchtvaartmaatschappij (bv. bepaalde lowcost-luchtvaartmaatschappijen), niet het geval zijn.

7.1.4.         De Reiziger is zelf en uitsluitend verantwoordelijk om eventuele vluchtuurwijziging(en) na te gaan. Groep R is niet verantwoordelijk voor het missen van de vlucht(en) indien deze regel niet wordt nageleefd.

7.1.5.         Groep R kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig gevolg dat voortvloeit uit vertragingen, stakingen of andere acties die een impact hebben op het normale verloop van de luchtvervoersdiensten.

7.1.6.         Luchtvaartmaatschappijen hebben bijzondere regels inzake het vervoer van onder andere andersvaliden, zwangere vrouwen, baby’s, kinderen en huisdieren. Groep R verstrekt enkele algemene richtlijnen hieromtrent in de Veelgestelde Vragen. De Reiziger erkent hiervan kennis te hebben genomen. Bij twijfel omtrent de toepasselijke regels dient de Reiziger vooraf en tijdig contact op te nemen met Groep R via het Contactcenter. Groep R kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet-naleven van de toepasselijke regels opgelegd door de betrokken luchtvaartmaatschappij.

 

7.2.            Trein

7.2.1.         De uitgegeven treintickets van de Reiziger voor de treindiensten, zoals aangeduid op zijn Bestelbon of factuur, zijn uitsluitend wijzigbaar, annuleerbaar of terugbetaalbaar overeenkomstig de artikelen 10.3 en 11.3 van deze Algemene Reisvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7.2.2.         Overeenkomstig artikel 3.3.3 van deze Algemene Reisvoorwaarden, is de Reiziger verplicht alle treinsegmenten die deel uitmaken van zijn reistraject uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7.2.3.         Groep R wijst er op dat de precieze uitvoering van de treindiensten kan verschillen naargelang de luchthaven(s) en/of luchtvaartmaatschappij(en) en/of treinstation(s) die mogelijkerwijze deel uitmaken van het gekozen reistraject. Groep R stelt de door haar laatst gekende verschillende uitvoeringsmodaliteiten die in dat verband gelden (bv. procedures m.b.t. het inchecken, het al dan niet inwisselen van het treinsegmentticket, enz.) ter beschikking via de Veelgestelde Vragen. De Reiziger verbindt zich er toe om vóór vertrek kennis te nemen van de op dat ogenblik laatste versie van deze uitvoeringsmodaliteiten. Bij twijfel omtrent de geldende uitvoeringsmodaliteiten dient de Reiziger vooraf en tijdig contact op te nemen met Groep R via het Contactcenter. Groep R kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet-naleven van de toepasselijke uitvoeringsmodaliteiten.

7.2.4.         Groep R kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle gevolgen die voortvloeien uit vertragingen, stakingen of andere acties die een impact hebben op het normale verloop van de treindiensten.

 

7.3.            Accommodatie

7.3.1.         De Reiziger erkent op de hoogte te zijn van het feit dat de meeste hotels in New York en andere staten van de Verenigde Staten van Amerika een minimumleeftijd van 21 jaar handhaven, d.w.z. dat het hotelpersoneel aan reiziger(s) jonger dan 21 jaar en niet begeleid door een persoon ouder dan 21 jaar, het toewijzen van een kamer en de daarmee samenhangende check-in mag weigeren. Groep R kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet in acht nemen van dit beleid.

 

7.4.            Huurwagen

7.4.1.         Huurwagens kunnen uitsluitend geboekt en bestuurd worden door personen die over een geldige kredietkaart beschikken.

7.4.2.         In Europa is een geldig nationaal of Europees rijbewijs verplicht voor ieder die een wagen bestuurt. Buiten Europa is een internationaal rijbewijs, verplicht vergezeld van een nationaal of Europees rijbewijs, vaak een vereiste. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) om zich vooraf in te lichten omtrent de geldende regels inzake rijbewijzen bij de bevoegde instanties (ambassade of consulaat van uw bestemming). Groep R verstrekt in dat verband slechts algemene inlichtingen, die beschikbaar zijn via de Veelgestelde Vragen.

7.4.3.         Groep R wijst er op dat autoverhuurbedrijven doorgaans een toeslag aanrekenen in het geval dat de plaats waar de wagen wordt teruggeven (de “drop-off” plaats) niet overeenstemt met de plaats waar de wagen werd opgehaald (de “pick-up” plaats).

 

7.5.            Touroperators

7.5.1.         Groep R treedt op als reisbemiddelaar tussen de Reiziger en de door hem gekozen Touroperator, die de reis uitvoert. De kwaliteit van de dienstverlening valt echter uitsluitend en volledig onder de verantwoordelijkheid van de betrokken Touroperator.

7.5.2.        Indien de Reiziger via Groep R een pakketreis van een Touroperator boekt, worden de toepasselijke algemene en bijzondere reisvoorwaarden van de betrokken Touroperator hem vóór deze boeking bezorgd.

7.5.3.         Groep R wijst er op dat Touroperators zich meestal het recht voorbehouden om tot 21 dagen vóór vertrek extra brandstoftoeslagen te heffen. Voor meer informatie hieromtrent, verwijst Groep R naar de toepasselijke algemene en bijzondere reisvoorwaarden van de betrokken Touroperator.

7.5.4.         Groep R kan als reisbemiddelaar niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen, annuleringen of gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis door de betrokken Touroperator in de zin van de artikelen 13 tot 15 van de Reiscontractenwet.

Artikel 8 – Betaling van de reissom

8.1.            Algemeen

8.1.1.         Indien de reis een vlucht omvat, dient het bedrag van de vlucht steeds onmiddellijk door de Reiziger betaald te worden. De integrale betaling van de vlucht is noodzakelijk om de uitgifte van de tickets te bewerkstelligen.

8.1.2.         Voor alle andere geboekte Diensten (al dan niet in combinatie met een vlucht) dient een voorschot betaald te worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld tijdens het boeken. Het bedrag van het voorschot en de termijn voor de betaling ervan wordt vermeld op de Groep R-brochure. Het saldo van de prijs voor deze Diensten (het verschil tussen het totale bedrag van deze Diensten en het reeds betaalde voorschot) wordt vermeld op de Bestelbon en dient uiterlijk twee maanden voor de vertrekdatum door de Reiziger betaald te worden, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen op de Bestelbon.

Indien de boeking heeft plaatsgevonden minder dan twee maanden voor vertrek, dient de totale som onmiddellijk voldaan te worden.

8.1.3.         Indien de Reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, heeft Groep R het recht om het Contract van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de Reiziger.

8.1.4.         Onverminderd artikel 8.1.3. zal de Reiziger, die nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, van rechtswege verwijlinteresten aan een interestvoet van 5% per jaar en een schadebeding van 10% op het onbetaalde voorschot of de onbetaalde reissom aan Groep R verschuldigd zijn.

 

8.2.            Betaling aan diverse partijen

Groep R wijst er op dat de Reiziger, afhankelijk van de geboekte Diensten, in sommige gevallen van meer dan één partij een rekening kan krijgen voor een boeking, bijvoorbeeld van Groep R, een Dienstverlener of andere dergelijke partij die op de kredietkaart of het bankafschrift van de Reiziger kan voorkomen, zij het dat het totale in rekening gebrachte bedrag niet meer zal bedragen dan de totale prijs van de geboekte Diensten.

 

Artikel 9 – Overdraagbaarheid van de boeking

9.1.            Vervoertickets

De uitgegeven vervoertickets (zoals trein- en vliegtuigtickets) van de Reiziger, zijn niet overdraagbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

9.2.            Touroperatingdiensten

In het geval dat Groep R uitsluitend optreedt als reisbemiddelaar bij het boeken van pakketreizen van Touroperators, in de zin van artikel 7.5. van deze Algemene Reisvoorwaarden, hangt de overdraagbaarheid van de boeking af van de door de betrokken Touroperator gehanteerde voorwaarden, die de Hoofdreiziger vooraf worden meegedeeld. Voor elke overdracht van de boeking zal Groep R een administratieve kost aanrekenen overeenkomstig artikel 10.5 van deze Algemene Reisvoorwaarden.

 

9.3.            Andere Diensten

De Reiziger kan enkel, vóór aanvang van de reis, de andere geboekte Diensten overdragen aan een derde mits Groep R uitdrukkelijk en voorafgaand aan het verzoek tot overdracht aan de Reiziger heeft bevestigd dat deze mogelijkheid bestaat. De overdrager dient, overeenkomstig artikel 10 van deze Algemene Reisvoorwaarden, vóór vertrek Groep R van dit verzoek tot overdracht op de hoogte te brengen en dient Groep R alle gegevens mee te delen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overdracht. De overdracht heeft pas uitwerking na uitdrukkelijke bevestiging daarvan door Groep R. Voor elke overdracht van de boeking zal Groep R een administratieve kost aanrekenen overeenkomstig artikel 10 van deze Algemene Reisvoorwaarden.

 

9.4.            Hoofdelijkheid

In alle bovenstaande gevallen zijn de overdrager en de overnemer hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de overgedragen Diensten en de daaraan verbonden kosten.

Artikel 10 – Andere wijzigingen door de Reiziger

10.1.          Algemeen

10.1.1.      Niet elke geboekte Dienst is automatisch wijzigbaar. Indien de Reiziger de wijzigingsvoorwaarden van bepaalde Diensten wenst te kennen, dient hij zich daaromtrent vóór elke boeking in te lichten via het Contactcenter.

10.1.2.      Groep R kan niet garanderen dat wijzigingen, aangevraagd door de Reiziger, vóór of tijdens de reis, maar na de totstandkoming van het Contract, kunnen worden uitgevoerd. Voor zover de gevraagde wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, zullen alle hieraan verbonden kosten, zoals onder meer het eventuele prijsverschil ten gevolge van de gevraagde wijziging en de administratiekosten, ten laste komen van de Reiziger.

10.1.3.      Elke wijziging dient door de Reiziger persoonlijk te worden aangevraagd via het Contactcenter.

 

10.2.          Luchtvervoer

10.2.1.      Indien de Reiziger de geboekte vliegtuigtickets wenst te wijzigen vóór uitgifte daarvan, zal Groep R een administratieve kost van 10 euro per ticket aanrekenen.

10.2.2.      In principe zijn vliegtuigtickets na uitgifte niet wijzigbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien een wijziging na uitgifte toch mogelijk zou zijn volgens de voorwaarden van de betrokken luchtvaartmaatschappij(en), kan dit enkel mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze luchtvaartmaatschappij(en).

Voor elke wijziging zal de Reiziger een administratieve kost van 50 euro per ticket verschuldigd zijn aan Groep R.

 

10.3.          Trein

In principe zijn geboekte treintickets niet wijzigbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien een wijziging toch mogelijk zou zijn volgens de voorwaarden van de betrokken treinmaatschappij(en), kan dit enkel mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze treinmaatschappij(en).

Voor elke wijziging zal de Reiziger een administratieve kost van 50 euro per persoon verschuldigd zijn aan Groep R.

 

10.4.          Huurwagen

Wijzigingen met betrekking tot geboekte huurwagens kunnen enkel worden uitgevoerd volgens de voorwaarden van de betrokken verhuurmaatschappij(en) en mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze verhuurmaatschappij(en). In geen geval kunnen wijzigingen worden uitgevoerd op de dag waarop de oorspronkelijk voorziene huurperiode aanvangt; de totale prijs zal dan ook verschuldigd blijven.

Bovendien zal de Reiziger een administratieve kost verschuldigd zijn aan Groep R. Deze kost bedraagt 50 euro per huurwagen.

 

 

 

10.5.          Touroperators

Wijzigingen met betrekking tot geboekte pakketreizen kunnen enkel worden uitgevoerd volgens de voorwaarden van de betrokken Touroperator(s) en mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze Touroperator(s).

Bovendien zal de Reiziger een administratieve kost van 50 euro per persoon verschuldigd zijn aan Groep R.

 

10.6.          Hotels of andere accommodaties

Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1. van deze Algemene Reisvoorwaarden geven wijzigingen met betrekking tot een via Groep R geboekt hotel of andere accommodatie aanleiding tot een administratieve kost van 50 euro per persoon die verschuldigd is aan Groep R. Onder “wijzigingen” in de zin van dit artikel wordt niet begrepen een wijziging van hotel; het betreft elke andere wijziging (zoals een wijziging van kamertype en/of datum in hetzelfde hotel). Een wijziging van hotel wordt als een annulering beschouwd in de zin van artikel 11.6. van deze Algemene Reisvoorwaarden.

 

10.7.          Excursies

Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1. van deze Algemene Reisvoorwaarden geven wijzigingen met betrekking tot een via Groep R geboekte excursie (zoals, maar niet beperkt tot, helikoptervluchten, gegidste rondleidingen, transfers, stadspassen enz.) aanleiding tot een administratieve kost van 50 euro per persoon die verschuldigd is aan Groep R.

 

10.8.          Terugbetaling

Elke terugbetaling naar aanleiding van een wijziging zal worden uitgevoerd op de door Groep R gekende bankrekening of betaalkaart (bv. kredietkaart) van de Hoofdreiziger. Deze terugbetaling gebeurt na inhouding van administratiekosten, bovenvermelde wijzigingskosten en eventuele vergoedingen die verschuldigd zouden zijn door de verzekeraar (onverminderd de eventuele toepassing van een franchise door de verzekeraar). De Reiziger dient er rekening mee te houden dat de terugbetaling van geboekte Diensten meerdere maanden in beslag kan nemen.

Artikel 11 – Annulering door de Reiziger

11.1.          Algemeen

11.1.1.      Niet elke geboekte Dienst is automatisch annuleerbaar. Indien de Reiziger de annuleringsvoorwaarden van bepaalde Diensten wenst te kennen, dient hij zich daaromtrent vóór elke boeking in te lichten via het Contactcenter.

11.1.2.      Groep R kan niet garanderen dat annuleringen, aangevraagd door de Reiziger, vóór de reis, maar na de totstandkoming van het Contract, kunnen worden uitgevoerd met terugbetaling van de prijs. Voor zover de gevraagde annulering kan worden doorgevoerd, zullen alle hieraan verbonden kosten, zoals onder meer het door de Dienstverlener toegepaste schadebeding voor de gevraagde annulering en de administratiekosten, ten laste komen van de Reiziger.

 

11.2.          Luchtvervoer

11.2.1.      Indien de Reiziger de geboekte vliegtuigtickets wenst te annuleren vóór uitgifte daarvan, zal Groep R een administratieve kost van 50 euro per ticket aanrekenen indien de totaalprijs van het ticket 750 euro of minder bedraagt en van 100 euro per ticket indien de totaalprijs van het ticket meer dan 750 euro bedraagt.

11.2.2.      In principe zijn vliegtuigtickets na uitgifte niet annuleerbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien een annulering na uitgifte toch mogelijk zou zijn volgens de voorwaarden van de betrokken luchtvaartmaatschappij(en), kan dit enkel mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze luchtvaartmaatschappij(en). Bovendien zal de Reiziger een administratieve kost van 50 euro per ticket verschuldigd zijn aan Groep R indien de totaalprijs van het ticket 500 euro of minder bedraagt en van 100 euro per ticket indien de totaalprijs van het ticket meer dan 500 euro bedraagt.

 

11.3.          Trein

Annuleringen met betrekking tot geboekte treintickets kunnen enkel worden uitgevoerd volgens de voorwaarden van de betrokken treinmaatschappij(en) en mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door de treinmaatschappij(en).

Bovendien zal de Reiziger een administratieve kost van 50 euro per persoon verschuldigd zijn aan Groep R.

 

11.4.          Huurwagen

Geboekte huurwagens kunnen enkel worden geannuleerd volgens de voorwaarden van de betrokken huurwagenmaatschappij(en) en mits betaling van een administratieve kost van 50 euro per huurwagen.

In geen geval kunnen annuleringen worden uitgevoerd op de dag waarop de oorspronkelijk voorziene huurperiode aanvangt; de totale prijs zal dan ook verschuldigd blijven.

 

11.5.          Touroperators

Annuleringen met betrekking tot geboekte pakketreizen kunnen enkel worden uitgevoerd volgens de voorwaarden van de betrokken Touroperator(s) en mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze Touroperators.

Bovendien zal de Reiziger een administratieve kost van 50 euro per persoon verschuldigd zijn aan Groep R.

 

11.6.          Hotels en andere accommodaties

Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1. van deze Algemene Reisvoorwaarden geven annuleringen met betrekking tot een via Groep R geboekt hotel of andere accommodatie aanleiding tot de volgende kosten die verschuldigd zijn aan Groep R:

–           tot 90 dagen voor vertrek: 10% van de totaalprijs van het hotel of de andere accommodatie.

–           tussen 90 en 30 dagen voor vertrek: 20% van de totaalprijs van het hotel of de andere accommodatie.

–           minder dan 30 dagen voor vertrek: 30% van de totaalprijs van het hotel of de andere accommodatie.

In geen geval kunnen annuleringen worden uitgevoerd indien de annulering zou worden aangevraagd binnen de 14 dagen voor vertrek; de totale prijs van het hotel of de andere accommodatie zal dan ook verschuldigd blijven.

 

11.7.          Excursies

Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1. van deze Algemene Reisvoorwaarden geven annuleringen met betrekking tot een via Groep R geboekte excursie (zoals, maar niet beperkt tot, gegidste rondleidingen, transfers, stadspassen enz.) aanleiding tot de volgende kosten die verschuldigd zijn aan Groep R:

–           tot 90 dagen voor vertrek: 10% van de totaalprijs van de excursie.

–           tussen 90 en 30 dagen voor vertrek: 20% van de totaalprijs van de excursie.

–           minder dan 30 dagen voor vertrek: 30% van de totaalprijs van de excursie.

In geen geval kunnen annuleringen worden uitgevoerd indien de annulering zou worden aangevraagd binnen de 14 dagen voor vertrek; de totale prijs van de excursie zal dan ook verschuldigd blijven. Groep R wijst er uitdrukkelijk op dat indien een bepaalde excursie uitsluitend op naam kan gereserveerd worden (zoals, maar niet beperkt tot, bepaalde helikoptervluchten, sportevenementen, cultuurvoorstellingen, …), dergelijke excursie evenwel niet geannuleerd kan worden.

 

11.8.          Mededeling

De annulering door de Reiziger kan enkel door een aangetekende brief te richten naar volgend adres:

Groep R GCV
Kapellaan 43 bus 1S
8301 Knokke-Heist

Bij gebreke aan een annulering op de wijze zoals hierboven vermeld, zal de annulering voor ongeschreven worden gehouden.

 

11.9.          Terugbetaling

Elke terugbetaling naar aanleiding van een annulering zal worden uitgevoerd op de door Groep R gekende bankrekening of betaalkaart (bv. kredietkaart) van de Hoofdreiziger. Deze terugbetaling gebeurt na inhouding van administratiekosten, bovenvermelde annuleringskosten, eventueel voordien doorgevoerde wijzigingskosten en eventuele vergoedingen die verschuldigd zouden zijn door de verzekeraar (onverminderd de eventuele toepassing van een franchise door de verzekeraar). De Reiziger dient er rekening mee te houden dat de terugbetaling van geboekte Diensten meerdere maanden in beslag kan nemen.

Artikel 12 – Insolventie- en professionele aansprakelijkheidsverzekering

Groep R is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen, dat in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden tussenkomt in de uitvoering van de reis of de kosten daarvan bij financieel onvermogen van de reisorganisator of -bemiddelaar. Verdere informatie hieromtrent wordt ter beschikking gesteld via de Veelgestelde Vragen of op de website van het Garantiefonds Reizen: http://www.gfg.be. Groep R heeft tevens een verzekering voor financieel onvermogen en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij ”Amlin Europe NV”. Deze verzekering verleent wereldwijde dekking ten belope van maximaal 1.250.000 euro, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis.

Artikel 13 – Klachtenbehandeling

13.1.          Kennisgeving

Alle klachten met betrekking tot de reis dienen onmiddellijk of zo snel als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk ter kennis te worden gebracht van Groep R, hetzij per aangetekende brief gericht aan de maatschappelijke zetel van Groep R, hetzij per e-mail via het e-mailadres info@travel2galaxy.eu.

 

13.2.          Termijn

In ieder geval dient elke klacht uiterlijk binnen één maand na terugkeer aan Groep R ter kennis te worden gebracht. Klachten die na deze termijn worden geformuleerd zullen door Groep R als laattijdig en dus onontvankelijk worden beschouwd.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1.          Algemeen

Groep R kan niet aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot Diensten die de Reiziger heeft geboekt via Groep R bij een of meer Dienstverleners, tenzij anders voorzien in de Reiscontractenwet. Indien Groep R niet zelf de in het Contract begrepen Diensten verleent, is haar aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. Voor het overige is de aansprakelijkheid van Groep R in ieder geval beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen 18, 19 en 27 van de Reiscontractenwet.

 

14.2.          Tussenkomst van de verzekeraar

Groep R is niet aansprakelijk als en voor zover de Reiziger in staat is zijn schadevergoeding te vorderen onder een verzekeringspolis, via de mutualiteit of via een andere tussenkomst, zoals een reis- en/of annuleringsverzekering.

 

14.3.          Informatie van andere Dienstverleners

Groep R doet haar uiterste best om alle informatie met betrekking tot Diensten die door Groep R worden aangeboden, maar worden geleverd door andere Dienstverleners dan Groep R, zorgvuldig te controleren voorafgaandelijk aan de publicatie ervan. Groep R is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden met betrekking tot deze informatie.

 

14.4.          Materiële vergissingen

In geen geval zal Groep R aansprakelijk zijn voor eventuele materiële vergissingen, ongeacht of de informatie afkomstig is van Groep R of van een andere Dienstverlener.

 

14.5.          Aansprakelijkheid van de Reiziger

Onverminderd de aansprakelijkheid van de Reiziger die voortvloeit uit de andere bepalingen van deze Algemene Reisvoorwaarden, is de Reiziger aansprakelijk voor alle schade die Groep R, haar aangestelden en/of vertegenwoordigers, oplopen door zijn fout of het niet-nakomen van zijn contractuele verplichtingen.

 

Artikel 15 – Privacy

15.1.          Algemeen

Groep R eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van haar Reizigers, overeenkomstig de geldende wetgeving en in het bijzonder de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten.

 

15.2.          Verwerking

De Reiziger erkent en aanvaardt dat alle persoonsgegevens die door de Reiziger worden meegedeeld, m.i.v. de gegevens ingebracht voor zijn reisgezelschap, door Groep R verwerkt kunnen worden. Het doel van deze verwerking bestaat er in de optimale uitvoering van het Contract ten voordele van de Reiziger te kunnen verwezenlijken. De persoonsgegevens kunnen door Groep R bovendien gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden (met inbegrip van direct marketing).

 

15.3.          Mededeling aan derden

De Reiziger stemt er bovendien mee in dat zijn gegevens kunnen worden meegedeeld aan verwerkers van persoonsgegevens waarop Groep R beroep doet en andere Dienstverleners die de gegevens nodig hebben om de uitvoering van het Contract te kunnen verwezenlijken, en dit zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte.

Groep R verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens mee te delen aan andere derden behalve indien hiervoor de uitdrukkelijke toelating van de Reiziger werd verkregen of anderszins wettelijk toegelaten.

 

15.4.          Antwoordverplichting

Geen enkele wettelijke bepaling houdt een verplichting in voor de Reiziger om te antwoorden op de door Groep R gestelde vragen of de door Groep R gevraagde informatie te verschaffen, maar het niet antwoorden op deze vragen of verschaffen van deze informatie kan evenwel tot gevolg hebben dat, naargelang het geval, Groep R of desgevallend een Dienstverlener zal weigeren om een (pre-)contractuele relatie met de Reiziger aan te gaan of om dergelijke relatie verder te zetten.

 

15.5.          Verzet, toegang en verbetering

De Reiziger kan zich op elk ogenblik, kosteloos en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de vooringenomen verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben indien deze verwerking verricht zou worden met het oog op direct marketing.

De Reiziger heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die door Groep R worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren alsook de onwettig verwerkte gegevens laten schrappen. Indien de Reiziger deze rechten wenst uit te oefenen, of indien de Reiziger andere vragen heeft met betrekking tot het gebruik van zijn persoonsgegevens door Groep R, kan hij contact opnemen met Groep R via het e-mailadres info@travel2galaxy.eu.

 

15.7.          Online privacybeleid

Meer informatie met betrekking tot het online privacybeleid van Groep R kan worden geraadpleegd via de Groep R-website.

 

 

Artikel 16 – Slotbepalingen

16.1.          Geen afstand van verhaal

Als Groep R op enig moment niet één van de bepalingen van deze Algemene Reisvoorwaarden inroept, kan dit niet worden geïnterpreteerd als een afstand in hoofde van Groep R van het recht om deze bepalingen op een later tijdstip alsnog in te roepen.

 

16.2.          Splitsbaarheid

Indien een bepaling van de Algemene Reisvoorwaarden onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk, onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard door een rechtbank of een andere instantie van een bevoegd rechtsgebied zal de betreffende bepaling geen deel meer vormen van deze Algemene Reisvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Algemene Reisvoorwaarden blijft behouden.

 

16.3.          Overmacht

Elke omstandigheid van overmacht, met inbegrip van de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door onder andere vervoerders, hoteliers of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van de verplichtingen in de Algemene Reisvoorwaarden die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht. De partij die de door overmacht aangetaste verplichting moest naleven, kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

16.4.          Toepasselijk recht

Elk Contract evenals deze Algemene Reisvoorwaarden, met inbegrip van niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot een Contract of deze Algemene Reisvoorwaarden ontstaan, worden, met betrekking tot de geldigheid, de uitvoering, de ontbinding en de interpretatie ervan, beheerst door het Belgisch recht.

 

16.5.          Bevoegde rechtbank

Alle geschillen die uit of met betrekking tot een Contract of deze Algemene Reisvoorwaarden ontstaan, met inbegrip van geschillen betreffende niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot een Contract of deze Algemene Reisvoorwaarden ontstaan, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

 

16.6.          Inwerkingtreding

Deze Algemene Reisvoorwaarden van Groep R treden in werking op 1 juni 2015 en vervangen alle voorgaande versies van de Algemene Reisvoorwaarden. Overeenkomsten die werden afgesloten voorafgaand aan bovenvermelde datum van inwerkingtreding blijven onderworpen aan de toen geldende Algemene Reisvoorwaarden van Groep R.